Haciz Nasıl Gelir?

haciz-icraEve haciz gelir mi? 

Eskiden, eve haciz geldiğinde evdeki bütün eşyalara haciz konulabilir ve bu eşyalar alıp götürebilirdi. Ama artık Yargıtay kararına göre, evde varlığı zorunlu olan ev eşyalarına haciz konulamıyor.

Yeni alınan kararlara göre; yokluğu kişilerin günlük hayatını devam ettirmesine sıkıntı vermeyecek ve muhafaza edilmesi ve satılması en kolay olan eşyalara öncelik veriliyor.

Yani borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için kullanımı zaruri olan buzdolabı, televizyon, koltuk takımı, halı, bulaşık makinesi, ütü, çamaşır makinesi, fırın, gibi insanın günlük hayatını sürdürebilmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyalarına haciz konulamıyor.  Ayrıca bu konuda, haciz konusu olan malın, borçlu kişiye uygun olup olmadığı değerlendirmeye alınamıyor.

Haciz işlemi yapılırken değeri düşük olan ve satılması veya paraya çevrilmesi zor olan mallar, haciz edilmiyor ve diğer mallara haciz konuluyor.

Haciz nasıl kaldırılır?

Haciz bazı durumlarda kaldırılabilir, istenirse alacaklının ve vekilinin talebiyle kaldırılabiliyor. Ayrıca haczedilmiş malın satışı bir yıl içinde talep edilmezse menkul mal üzerindeki haciz kalkar. Gayrimenkuller için durum; haczedilen gayrimenkul iki yıl içinde satılmadığı taktirde haciz kanununa göre kendiliğinden düşmüş kabul ediliyor.

Hacizli Mallar Elektronik Ortamda Da Satılacak

Hacizli malların satış ilanı artık internet ortamında da yapılabilecek. Elektronik ortamda verilecek olan teklif, hacizli malın ortalama değerinin yüzde 50’sinden daha az olamayacak ve teklif vermeden önce hacizli malın yüzde 20’si oranında teminat gösterilmiş olması gerekiyor.

Hacizli malların 1. ihalesi ve 2. ihalesi icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yerde, gün ve saatte, elektronik ortamda verilmiş olan en yüksek teklif ile başlar. Satılacak mal elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de göz önüne alınarak, en çok artırım yapana kişiye ihale edilir. İcra ve iflas daireleri tarafından, dışlarda tahsil edilmiş olan paralar, tahsilatın yapıldığı ilk iş günü mesai saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.

Hacizli malların satışı açık arttırma ile yapılır, 1. ve 2. ihalenin yapılacağı yer, tarih ve saat önceden ilan edilir. İlan, 1. ihale tarihinden en az 1 ay önce yapılır ve açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. İnternet ortamında teklif verme, 1. ihale tarihinden yirmi gün önce başlayarak, ihale tamamlanmadan bir gün önce günün sonunda sona erer.

  1. ihalede ise elektronik ortamda teklif verme, birinci ihaleden sonraki 5. gün başlayarak, en az 20 gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki günün sonunda sona erer. Hacizli malların ihalesi de işte bu şekillerde gerçekleşmektedir.

 

kaynak: http://www.davasorgulama.com/

Mahkemeden Gelen Tebligat Nedir, Ne İşe Yarar?

tebligatTebligat Nedir?

Mahkemelerden, savcılıktan veya icra dairelerinden gelen her evrak resmi bir konu hakkında bilgi vermek için gönderilir. Ve bu evraklara da tebligat denmektedir.

Öncelikle gelen tebligatı dikkatlice okumalısınız, gereken tüm bilgiler yazılanları anlamakta zorlanıyorsanız bir avukattan yardım isteyebilirsiniz. Size gönderilen bu tebligat ile adliyeye giderseniz danışmadaki görevliler de yardımcı olacaklardır. Adliyelerden gelen her yazı resmi bir sebeple gelir ve genellikle bir süresi vardır.

Tebligat hukuki bir işin haber verilmesi amacıyla gönderilir. Devlet yasal olarak sizin aleyhinize veya lehinize olabilecek dava hakkında ifadenize veya yardımınıza ihtiyaç duyduğunda size haber verir, sizin kendi hakkınızı savunmanızı veya bilginizi ya da gördüğünüzü anlatmanızı, şikâyetlerinizi dile getirmenizi istemektedir. Gönderilen tebligat her konuda olabilir. Tanık olarak çağrılmış olabilirsiniz, borcunuz olduğu için size icra takibi hakkında bilgi veriliyor olabilir, dava tarihinin bildirilmesi vb pek çok değişik konuda hakkında tebligat gönderilir. Tebligatın hangi mahkeme veya makam tarafından ne sebeple gönderildiği üzerinde yazmaktadır.

Tebligatın sol üst köşesinde gönderen makamın ismi yazılıdır. Örneğin; İstanbul 2. İcra Dairesi, Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesi gibi. Ayrıca bir de numara vardır. Bu numaraya esas numarası adı verilir.

Esas Numarası Nedir?
Mahkemeler işlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek için her dosyaya ayrı bir numara verir. Bu numaraya esas numarası denir ve “E:” şeklinde kısaca yazılır. Esas numarasının mantığı şu şekildedir. İlk bölüm davanın açıldığı yılı, ikinci bölümü ise o yıl içinde açılan kaçıncı dava olduğunu gösterir: “E: 2008/75” veya “E: 08/75” şeklinde yazılır. Her mahkeme ayrı numara verdiği için dosyalar Mahkeme adı ile birlikte anılır. Örneğin; İzmir Ağır Ceza Mahkemesi E:08/75.

Size gönderilen bu tebligatı mutlaka saklamalısınız. Çünkü üzerinde yazan bilgiler size gerekli olacaktır.

Tebligat İle İlgili Hiçbir İşlem Yapılmadığında Ne Olur?
Unutulmamalıdır ki devlette her işin bir süresi vardır. Tebligatı aldığınız anda da o süre işlemeye başlar. İtiraz hakkınızı kaybetme, hak kaybına uğrama, borç altına girme, borcu kabul etmiş sayılma ve hatta bazı durumlarda polis tarafından zorla götürülme ihtimali söz konusu olabilir.

icra hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın: http://www.davasorgulama.com/

İcra Takibi Nedir? Tebligat Nedir?

icra-davasıÖdeme Emri / İcra Emri Nedir?
İcra müdürlüğü tarafından düzenlenerek borçluya gönderilen bu belgelerde aşağıdaki bilgiler gösterilir
Alacaklının adı, adresi
Borçlunun adı, adresi
Borç miktarı
Faiz başlangıç tarihi
İşleyecek faiz oranı
Ödeme/İcra Emri Ne Amaçla Gönderilir?
İcra müdürlüğü size icra emri göndererek yasal haklarınızı kullanmanız için süre tanımış olur. Eğer borcunuz yoksa borç miktarı doğru değilse, önceden ödediğiniz borç tekrar isteniyorsa yasal haklarınızı kullanarak takibi durdurabilirsiniz.

İcra Emri veya Ödeme Emri Geldiğinde Yasal Haklarım Nelerdir?
Ödeme/icra emri mal ve haklarınızın haczedilmesinden önceki son aşama olabilir. Bu belgeleri dikkatle okuyunuz. Alt kısımlarında yapmanız gerekenler ve yasal haklarınız yazılıdır.

Mal Beyanı Nedir?
Borcu karşılayacak miktarda malvarlığınızı açıkça bildireceğiniz bir dilekçedir. Ayrıca açık adresinizi de bildirmeniz gerekir. Uyarı yazısında ayrıntısı ile belirtildiği üzere 10 gün içinde mal beyanında bulunmanız zorunludur.

Mal Beyanında Bulunmamanın Sonucu Nedir?
Takibe konu alacak miktarı asgari ücretin üzerinde ise mal beyanında bulunmamanız halinde alacaklı icra mahkemesine başvurarak mal beyanında bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapsen tazyik edilmenizi isteme hakkına sahiptir.

İcra ve Ödeme Emri ile Birlikte Gönderilmesi Gereken Belge Var mıdır?
İcra emrinde yoktur. Kambiyo takibinde ödeme emri ile birlikte borç kaynağı belge de gönderilmelidir. İlamsız takipte ise borç belgeye dayalı ise gönderilmesi gerekir. Gönderilmediği takdirde 7 gün içerisinde icra mahkemesinden ödeme emrinin iptalini şikayet yoluyla talep edebilirsiniz.

İcra Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?
İcra mahkemeleri, borçluların borca ve imzaya itirazları ile alacaklı ve borçlunun icra müdürlüğünün işlemlerine ilişkin şikayetlerini incelemekle görevli mahkemelerdir. İddialar yazılı delil ile kanıtlanır. Yazılı deliliniz yoksa genel mahkemeye başvurmanız tavsiye edilir.

Takibe İtiraz Etmemenin Sonuçları Nelerdir?
İtiraz etmemeniz halinde, itiraz süresi sonunda hakkınızdaki icra takibi kesinleşir. Takip kesinleştikten sonra evinize hacze gelinebilir, bankada bulunan paralarınıza, gayrimenkullerinize ve üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacaklarınıza haciz konulabilir.

İcra Kesinleştiyse Haciz İçin Ne Yapılmalıdır?

haciz-sorgulaması

Haciz Nedir?

Haciz, borçlu kişinin borcunun miktarı kadar taşınır ve taşınmaz mallarına kısıtlama yapılması veya el konulması durumudur.

Haciz Nasıl Uygulanır?

İcra müdürlüklerine yapılan takip talebinin sonucunda borçlu kişiye ödeme emri düzenlenir ve gönderilir. Söz konusu ödeme emrinde yapılması gerekenler belirtilmiştir. Bunlar; ilgili kuruma ödeme yapılması, belirtilen süre içinde itiraz edilmesi yada mal beyanında bulunulması ile ilgilidir. Borçlu kişinin ödeme emrinde yazılı olan yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda icra takibi kesinleşmiş olmaktadır.

İcra müdürlüğü kendisine yapılan talebi yerinde gördüyse, borçlunun adına kayıtlı araç, tapu, varsa ortaklığı olan şirkete, işci ise maaşına, gösterilen iş ve ev adreslerine ve hacze gidebilir. Gerekli durumlarda bu işlemlerin hepsi de uygulanabilir. Bu işlemlerin yapılması durumunda her türlü masraf alacaklıdan peşin olarak karşılanır ve dosyaya masraf olarak işlenir. Sonuçlandığında ise borçludan tahsil edilir.

Hacze görevli icra memuru ile birlikte alacaklı veya alacaklının vekili de katılır. Gösterilen adrese gidilerek muhatap kişiye durum izah edilir ve haciz işlemine geçilir. Muhatap bulunamaması haciz işlemine engel bir durum değildir. Görevli icra memurunun yapacağı tespit sonucunda haciz edilebilecek mallar haciz edilir. Bu malları icra memuru rayiç değerleri belirleyerek tutanağa yazar.

Bir malın haciz edilmesi demek ille de o malın oradan alınıp götürülmesi demek değildir. Gerekli durumlarda alacaklı veya vekilinin talebi durumunda mallar yediemin olarak borçluya veya bir yakınına da bırakılabilir.

Kişinin birden fazla borcu da olabilir. Bu durumda birden fazla takip ve haciz yapılabilir ve üzerinde haciz olan bir mala tekrar haciz konabilir. Mal üzerinde bulunan haciz o malın başka alacaklılar tarafından da haciz edilmesini engellemiyor. Üzerinde birden fazla haciz olan mal satıldıktan sonra icra müdürlüğü tarafından yapılacak derece kararı ile, elde edilen gelirden masraflar düştükten sonra haciz tarihleri ve alacak miktarlarına göre alacaklı taraflara paylar verilir. Tek haciz söz konusu ise elde edilen satış geliri masraflar düşüldükten sonra alacaklı tarafa ödenir.

Hacizden elde edilen gelir, borcu ve masraflarını karşılamaya yetmezse yeniden haciz uygulanabilir. Gelirin fazla gelmesi durumunda ise borçlu tarafa fazla miktar iade edilir.